Właściciel Serwisu

Właścicielem niniejszego Serwisu jest Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” (zwana dalej Fundacja) z siedzibą w Polsce, w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 20/26, KRS nr 0000410895.


Informacje zawarte w Serwisie

Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny w zakresie zagadnień związanych z projektem Damy Radę, a także wyrobów produkowanych przez Grupę Kapitałową TZMO oraz użytkowy w zakresie usługi subskrypcji i dostępu dla uprawnionej grupy osób.

Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży. W związku z tym nie może na ich podstawie dojść do zawarcia umowy sprzedaży.

Właściciel Serwisu może dokonać zmiany Serwisu, bez wcześniejszego uprzedzenia i bez podania przyczyny.


Usługi świadczone w Serwisie

Właściciel Serwisu świadczy następujące Usługi:

  • usługa subskrypcji
  • usługa dostępu do informacji specjalistycznych dla uprawnionej grupy osób

Korzystanie z Subskrypcji polega na złożeniu zamówienia na otrzymywanie przez użytkownika informacji z Serwisu. Częstotliwość przesyłania materiałów nie jest określona. Właściciel Serwisu nie odpowiada za niedostarczenie zamówionych informacji z przyczyn obiektywnych, niezależnych od właściciela.

Dostęp do informacji specjalistycznych wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na warunki zawarte w regulaminie dostępu dla użytkowników zarejestrowanych.

Wymienione powyżej usługi są świadczone nieodpłatnie, nie jest określony minimalny ani maksymalny czas ich świadczenia.

Każdy użytkownik, który wykona zapisy procedury rejestracyjnej, otrzyma indywidualne dane dostępowe. Koszt połączenia z serwerem, na którym znajduje się serwis ponosi użytkownik.


Procedura rejestracyjna

Rozpoczęcie korzystania z Usługi odbywa się poprzez wprowadzenie do formularza rejestracyjnego danych: login, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres lub identyfikator e-mail, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, data urodzenia, numer telefonu jak również po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez naciśnięcie przycisku “Akceptuję” w zakresie opisanym szczegółowo w dokumencie Polityka Prywatności.

Rezygnacja z posiadanego konta użytkownika jest możliwa w dowolnie wybranym terminie.


Inne działania prowadzone w Serwisie

Za pośrednictwem serwisu mogą być prowadzone programy lojalnościowe, konkursy i akcje promocyjne, jak również badania rynku i konsumentów. Szczegółowe warunki ich realizacji będą zawarte w regulaminach. Udział w wymienionych powyżej działaniach, będzie możliwy po zaakceptowaniu warunków danego regulaminu za pomocą formularza.


Odpowiedzialność Właściciela

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie, za wszelkie działania zewnętrzne naruszające prawo i inne niezależne od Właściciela okoliczności.

Wszelkie informacje zawarte w Serwisie zostały opracowane w dobrej wierze. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść, rzetelność, dokładność i kompletność informacji na zewnętrznych stronach internetowych, do których prowadzą hiperłącza. Linki do stron zewnętrznych oznaczone są niebieskim kolorem czcionki.


Prawo właściwe

Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu i we wszystkich zagadnieniach związanych z korzystaniem z Serwisu zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.


Prawa autorskie

Treść stron Serwisu podlega ochronie prawem autorskim i nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana bez zgody Właściciela Serwisu. Druk zawartości stron Serwisu jest możliwy wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie inne formy korzystania z zawartości Serwisu wymagają zgody pisemnej Właściciela Serwisu.


Ochrona znaków towarowych i nazw handlowych

Użyte w Serwisie znaki towarowe oraz nazwy handlowe podlegają ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Niedozwolone jest użycie lub zmiana ww. znaków bez uprzedniej zgody Fundacji lub właściwej spółki Grupy Kapitałowej TZMO.

Fundacja nie gwarantuje bezawaryjności i bezbłędności działania Serwisu, jak również usunięcia powstałych błędów. Nie gwarantuje również, że serwer, na którym jest umieszczony Serwis jest wolny od wirusów i innych szkodliwych elementów.


Zastrzeżenia odnośnie zawartości

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia w dowolnym czasie zapisów powyższej noty prawnej.